mpi4py.MPI.BOTTOM

mpi4py.MPI.BOTTOM: Bottom = BOTTOM

Bottom BOTTOM